Logo

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍCH

 

v rámci provozu MEZ Shop

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. V rámci podnikatelské činnosti obchodní společnosti MEZ Crafts Czech Republic s.r.o., IČO 04127471, se sídlem Husinecká 661/29, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242743, (dále též jako „správce“), prostřednictvím internetových stránek správce: mezshop.cz (dále též jako „e-shop“), dochází v souladu s právními předpisy na ochranu práva fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, (dále jen „GDPR“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vše v účinném znění, (dále vše spolu jen jako „Právní ochrana OÚ“), ke zpracování osobních údajů fyzických osob coby subjektů údajů registrovaných prodávajícím v e-shopu, (dále též jako „kupující“), nezbytných pro splnění kupní smlouvy, resp. k zajištění řádného a včasného dodání zboží kupujícímu a zaplacení kupní ceny kupujícím a k vystavení daňového dokladu, a dále k obchodní komunikaci za účelem uzavírání kupních smluv v budoucnu. Osobní údaje kupujících jsou zaznamenávány, shromažďovány, ukládány, používány a jinak zpracovávány v rozsahu nezbytném pro účel jejich zpracování a jedná se osobní údaje tohoto typu: jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresa sídla/provozovny, adresa dodání zboží, telefonní číslo, e-mailová adresa a číslo bankovního účtu (IBAN), které se zpravidla vztahují k těmto kategoriím subjektů údajů, resp. k fyzické osobě jako kupujícímu a k fyzické osobě pověřené komunikací s prodávajícím (kontaktní osoba), (dále též spolu jako „osobní údaje“).
 2. Správce přijal a udržuje technická a organizační opatření zohledňující všechna rizika při zpracování osobních údajů, zejména udržuje takovou úroveň bezpečnosti, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, k jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení, vymazání či ztrátě, neoprávněnému nahlížení, rozmnožování, přenosu, nebo k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů v rozporu s povinnostmi plynoucími z Právní ochrany OÚ tak, aby byla vždy zajištěna plná ochrana práv kupujících coby subjektů údajů.

 

II. Identifikace správce a kontaktní údaje

 

 1. Správcem osobních údajů kupujících coby subjektů údajů je obchodní společnost MEZ Crafts Czech Republic s.r.o., IČO 04127471, se sídlem Husinecká 661/29, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242743.

Kontaktní osoba správce: Roman Maslen

Telefon: +421 905 557 468

email: info@mezcrafts-sk.sk 

       2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.

       3. Správce neposkytuje osobní údaje do třetích zemí.

 

III. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

 

 1. Účelem zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny, je:

 

 1. splnění kupních smluv uzavíraných mezi správcem jako prodávajícím a kupujícím coby subjektem údajů prostřednictvím e-shopu, tj. zajištění řádného a včasného dodání zboží kupujícímu a zaplacení kupní ceny kupujícím, včetně vystavení daňového dokladu, k čemuž je právním základem zpracování osobních údajů plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující coby subjekt údajů, jak stanoví čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a dále čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť vystavení daňového dokladu s identifikačními údaji kupujícího je právní povinností správce coby prodávajícího, a současně
 2. uspokojení nároků z uzavřených kupních smluv nebo s nimi souvisejících, tj. vyřízení reklamací, nároků z vad zboží a nároků na náhradu škody, k čemuž je právním základem zpracování osobních údajů vedle splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR rovněž oprávněný zájem správce, jak stanoví čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a současně
 3. uložení identifikačních údajů kupujícího v rámci jeho uživatelského rozhraní v e-shopu (registrace v e-shopu a vedení uživatelského účtu) k ověření jeho identity a solventnosti před zahájením obchodní spolupráce a k obchodní komunikaci mezi správcem jako prodávajícím a kupujícím coby subjektem údajů prostřednictvím kontaktních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek a související komunikace mezi prodávajícím a kupujícím k uzavírání kupních smluv v budoucnosti (bez nutnosti opakovaného registrace kupujícího v e-shopu), (dále jen „Obchodní účel“), k čemuž uděluje před předáním osobních údajů správci kupující svůj souhlas způsobem uvedeným ve čl. IV níže.
 1. Kupující je povinen své osobní údaje poskytnout k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím (smluvní požadavek) a k vystavení daňového dokladu (zákonný požadavek). V případě neposkytnutí osobní údajů nedojde ze strany prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, resp. k dodání zboží.
 2. Poskytnutí osobních údajů je nutné z důvodu nutnosti identifikace kupujícího za účelem zřízení jeho uživatelského rozhraní na e-shopu k vytvoření objednávky, a dále pak jako smluvní strany kupní smlouvy uzavírané se správcem, tj. je nutné tyto uvést do objednávky v rámci sjednávání kupní smlouvy a do daňového dokladu vztahujícího se ke zboží a dále je nutné tyto sdělit dopravci či zasílateli k doručení zásilky zboží do místa určení stanoveného kupujícím. Současně slouží poskytnuté osobní údaje k výkonu práv z uzavřené kupní smlouvy, ze smlouvy o přepravě zásilky zboží do místa určení, jakož i pro účely ochrany oprávněných zájmů správce jako prodávajícího.

 

IV. Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů, cookies a zasílání obchodních sdělení

 

 1. Kupující svojí registrací v e-shopu, tj. vyplněním a odesláním registračního formuláře s osobními údaji, vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k Obchodnímu účelu, jak je výše specifikován, a to na dobu neurčitou.
 2. Používáním internetových stránek správce: mezshop.cz kupující souhlasí s použitím souborů cookies k analýze jejich návštěvnosti. Kupující může zabránit používání těchto souborů odmítnutím jejich používání v rámci uživatelského prostředí svého prohlížeče.
 3. Kupující svojí registrací v e-shopu souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a hodnocení týkajících se zboží prodávajícího s tím, že kupující může kdykoliv odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu formou zaslání zprávy na kontaktní email správce.

 

V. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje budou v rámci jejich zpracování správcem předávány těmto kategoriím příjemců: dopravci nebo zasilatelé zajišťující doručení zásilky zboží klientovi, poskytovatelé právního a daňového poradenství a účetních služeb prodávajícímu, dodavatelé IT, marketingových, platebních a jiných služeb souvisejících s provozem e-shopu.

 

VI. Doba uložení osobních údajů

 

 1. Osobní údaje budou u správce uloženy od okamžiku potvrzení registrace kupujícího v e-shopu po dobu dvou let ode dne posledního přihlášení kupujícího do jeho uživatelského rozhraní v e-shopu. Pokud právní předpis stanoví, že některé typy osobních údajů musí být uschovávány po dobu delší, pak je správce uchovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.
 2. Po uplynutí doby uložení osobních údajů nebo po obdržení odvolání souhlasu kupujícího s poskytnutím osobních údajů k Obchodnímu účelu, správce uživatelské rozhraní v e-shopu zruší a osobní údaje kupujícího vymaže.

 

VII. Práva kupujícího jako subjektu údajů

 

 1. Kupující jako subjekt údajů má právo:

 

 1. požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným ve čl. 15 GDPR, včetně kopie správcem zpracovávaných osobních údajů;
 2. požadovat od správce opravu nebo výmaz svých osobních údajů, tj. právo žádat správce, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje kupujícího, popř. neodporuje-li to účelu zpracování, i právo na doplnění neúplných osobních údajů;
 3. požadovat od správce omezení zpracování svých osobních údajů, tj. právo žádat správce, aby omezil zpracování v případech uvedených ve čl. 18 GDPR;
 4. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, tj. právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo z důvodů oprávněných zájmů správce či třetí strany;
 5. na přenositelnost svých osobních údajů, tj. právo získat od správce své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci nebo žádat jejich předání správcem jinému správci, a to v případě zpracování osobních údajů za účelem uvedeným ve čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo za účelem splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 6. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/;
 7. kdykoliv odvolat svůj souhlas ke zpracování svých osobních údajů k Obchodnímu účelu zasláním emailu na kontaktní emailovou adresu uvedenou ve čl. II výše s tím, že správce po obdržení odvolání souhlasu ukončí registraci kupujícího v e-shopu, v takovém případě není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu uděleného správci před doručením jeho odvolání ani případné zpracování osobních údajů kupujícího správcem pro ostatní účely uvedené ve čl. 6 odst. 1 GDPR.

 

 1. Správce je oprávněn využít všech vhodných opatření k ověření identity kupujícího, který vykonává jakékoliv právo podle tohoto článku. Správce nebude uchovávat osobní údaje kupujícího pouze za účelem, aby kupující mohl vykonávat svá práva podle tohoto článku nebo dle Právní ochrany OÚ.

 

VIII. Zpracování osobních údajů pro správce

 

 1. Správce poskytuje osobní údaje dalším osobám (subdodavatelům) jako zpracovatelům pouze za účelem plnění jejich smluvních závazků vůči správci na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a podle pokynů správce. Dalšími zpracovateli jsou zejména poskytovatelé právního a daňového poradenství a účetních služeb, dodavatelé IT, marketingových, platebních a jiných služeb souvisejících s provozem e-shopu.

 

 1. Správce pravidelně prověřuje účel a rozsah zpracování osobních údajů zpracovateli, jakož i přijatá a prováděná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů a bezpečnosti jejich zpracování v souladu s Právní ochranou OÚ.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

 1. Správce má právo kdykoliv změnit znění těchto podmínek zpracování osobních údajů kupujících s tím, že tato změna je účinná vůči kupujícímu okamžikem zveřejnění nového znění.

 

 1. Kupující odesláním registrace v e-shopu, jakož i kdykoliv později odesláním každé své objednávky, potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami zpracování osobních údajů kupujících a uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k Obchodnímu účelu, jakož k užití cookies a zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno ve čl. IV těchto podmínek s tím, že tyto souhlasy může kdykoliv odvolat nebo zrušit způsobem tam uvedeným.

 

V Praze dne 19.4.2021

MEZ Crafts Czech Republic s.r.o.

Roman Maslen, jednatel

 

Táto webová stránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Preferencie
Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.