Logo

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky upravující práva a povinnosti stran při koupi zboží obchodní společnosti MEZ Crafts Czech Republic s.r.o., IČO 04127471, se sídlem Husinecká 661/29, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242743, (dále jen „prodávající“), prostřednictvím internetových stránek prodávajícího: www.mezshop.cz (dále jen „e-shop“), takto:

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Předmětem podnikatelské činnosti prodávajícího je velkoobchodní prodej textilní galanterie, (dále jen „zboží“), s tím, že prodávající je výhradním distributorem mnoha světově známých značek výrobců zboží v České republice.

 

 1. Prodávající nabízí prostřednictvím e-shopu zboží dalším osobám coby podnikatelům se sídlem v České republice k výkonu jejich podnikatelské činnosti registrovaným prodávajícím v e-shopu (jejichž registrace v e-shopu byla prodávajícím schválena), (dále jen „kupující“), a to pouze pro další prodej nebo zpracování zboží, zejména tedy maloobchodním i velkoobchodním prodejcům, e-shopům, výrobcům a dekoratérům. Proto prodávající nabízí zboží pouze ve velkoobchodních baleních a v určeném minimálním množství, které je uvedeno v popisu zboží na e-shopu.

 

 1. Kupující objednává zboží po schválení své registrace v e-shopu prodávajícím prostřednictvím svého uživatelského rozhraní. Při registraci v e-shopu je kupující povinen uvést své správné a úplné identifikační údaje a na žádost prodávajícího zaslat doklad o svém živnostenské oprávnění emailem na: info@mezshop.cz. Kupující je povinen v případě změny poskytnutých údajů tyto ihned aktualizovat, zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích do svého uživatelského rozhraní a neumožnit jeho užívaní další osobou.

 

 1. Kupující provede výběr zboží ke koupi z aktuální nabídky e-shopu, včetně volby množství a vlastností zboží v rámci nabídky e-shopu, a místa jeho dodání, a to prostřednictvím elektronické objednávky vytvořené e-shopem na základě uskutečněného výběru, (dále jen „objednávka“). Kupující před odesláním objednávky řádně překontroluje správnost a úplnost všech údajů v objednávce a ověří možnost doručení zásilky zboží v jím udaném místě určení. Cena zboží v e-shopu je uvedena bez DPH a bez nákladů na jeho balení a přepravu. Kupující bere na vědomí, že zboží v nabídce e-shopu, které se nachází (skladem) u prodávajícího, (dále jen „zboží skladem“), bude dodáno kupujícímu bez zbytečného odkladu ze skladových zásob prodávajícího a zboží, které je na objednávku, tzn. není skladem, (dále jen „zboží mimo sklad“), až po jeho koupi od příslušného dodavatele a naskladnění prodávajícím, kdy prodávající negarantuje určitý termín dodání takového zboží. Očekávaný termín dodání zboží mimo sklad sdělí prodávající neprodleně kupujícímu.

 

 1. Převod vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího je realizován na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostředky komunikace na dálku, jejímž předmětem je zboží specifikované v objednávce v rozsahu potvrzeném prodávajícím, (dále jen „kupní smlouva“), přičemž veškerá práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím nesjednané v kupní smlouvě se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a ostatními právními předpisy České republiky, vše v účinném znění.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo uzavřít kupní smlouvu pouze s v e-shopu registrovaným a prodávajícím schváleným kupujícím s tím, že je oprávněn po registraci v e-shopu i před uzavřením kupní smlouvy provést prověření jeho solventnosti v dostupných rejstřících a databázích a registraci v e-shopu nebo objednávku v případě negativního hodnocení nebo existujícího dluhu vůči prodávajícímu nebo jiným osobám odmítnout a provedenou registraci zrušit.

 

II. Koupě zboží a jeho dodání kupujícímu

 

 1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost zajistit odevzdání (dodání) zboží kupujícímu a kupujícímu povinnost zboží převzít a zaplatit kupní cenu zboží. K celkové kupní ceně zboží bude připočtena příslušná sazba DPH, balné a cena za přepravu účtovaná zvoleným dopravcem, pokud tyto nehradí v souladu s kupní smlouvou prodávající.

 

 1. Dodání zboží do místa určení stanoveného v objednávce bude provedeno prostřednictvím dopravce určeného prodávajícím na nebezpečí kupujícího s tím, že prodávající není povinen zásilku zboží pojistit proti ztrátě, odcizení, zničení či poškození. Kupující je povinen zajistit převzetí zásilky zboží v místě určení v době jejího doručování zvoleným dopravcem.

 

 1. Zboží skladem předá prodávající jako zásilku zvolenému dopravci do 3 pracovních dnů po dni uzavření kupní smlouvy, zboží mimo sklad pak do 3 pracovních dnů po dni naskladnění.

 

 1. Kupní cena je splatná dle volby prodávajícího při předání zboží dopravcem kupujícímu (dobírka) nebo ve lhůtě splatnosti po dodání zboží určené prodávajícím, která bude uvedena na daňovém dokladu vztahujícímu se ke zboží.

 

 1. Prodávající zašle kupujícímu spolu se zbožím daňový doklad (fakturu) na kupní cenu zboží. Kupující je povinen v souladu s kupní smlouvou zaplatit kupní cenu při převzetí zásilky zboží od dopravce (dobírka) nebo ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře ve prospěch tam uvedeného bankovního účtu a pod tam uvedeným variabilním symbolem.

 

 1. Povinnost odevzdat zboží kupujícímu je splněna jeho předáním jako zásilky prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího do místa určení stanoveného kupujícím v objednávce s tím, že prodávající poskytne kupujícímu doklady k převzetí a k volnému nakládání se zásilkou zboží, a na žádost umožní kupujícímu jako příjemci nabýt práva ze smlouvy o přepravě zboží a poskytne kupujícímu nezbytnou součinnost k výkonu těchto práv. Prodávající je rovněž oprávněn uplatňovat práva ze smlouvy o přepravě zboží za kupujícího coby příjemce na jeho účet.

 

 1. Předáním zboží jako zásilky prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího se stává kupující vlastníkem zboží a nese nebezpečí jeho ztráty či zničení. V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy v důsledku nepřevzetí zásilky zboží kupujícím v místě určení nebo v důsledku neuhrazení doběrečného je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou újmu tím způsobenou.

 

III. Reklamace zboží

 

 1. Kupující je povinen při převzetí zásilky zboží tuto jako celek zkontrolovat a v případě poškození jejího obalu nebo zjevného poškození zboží je povinen ihned učinit reklamaci vůči dopravci a o této informovat prodávajícího, jakož i informovat prodávajícího o výsledku takového reklamačního řízení.

 

 1. Kupující je dále povinen po převzetí zásilky zboží a rozbalení zásilky zkontrolovat jeho neporušený stav a jeho soulad s kupní smlouvou. V případě vady zboží je kupující povinen ihned zaslat prodávajícímu reklamaci emailem na: info@mezshop.cz, ve které uvede popis vady nebo způsob, kterým se projevuje, rozpor v množství zboží nebo v jeho provedení s kupní smlouvou, dodání jiné věci nebo chybějící příslušenství, (dále jen „vada zboží“). Součástí reklamace musí být rovněž fotodokumentace vadného zboží umožňující posouzení vady zboží prodávajícím. V případě zřejmého poškození zboží vadou obalu je kupující povinen pořídit fotodokumentaci balení zásilky jako celku i jejích jednotlivých částí před rozbalením zboží. Neúplnou reklamaci je prodávající oprávněn odmítnout bez posouzení reklamované vady zboží.

 

 1. V případě výskytu vady zboží, za kterou odpovídá prodávající, má kupující právo, (i) žádat dodání nového zboží bez vad nebo dodání chybějícího zboží, (ii) žádat slevu z kupní ceny odpovídající povaze vady nebo, (iii) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající není povinen dodat kupujícímu v rámci uznané reklamace nové zboží bez vad nebo vrátit kupní cenu dříve, než kupující předá prodávajícímu vadné zboží. Náklady na předání vadného zboží prodávajícímu nese kupující. V případě, že kupující vadné zboží prodávajícímu nepředá ani na opakovanou výzvu nebo došlo-li ke zničení, podstatné změně nebo ztrátě vadného zboží, má kupující právo pouze na slevu z kupní ceny, nedohodne-li se s prodávajícím v konkrétním případě jinak.

 

IV. Zrušení kupní smlouvy

 

 1. Prodávající a kupující se mohou dohodnout na zrušení kupní smlouvy v rozsahu objednávky nebo její určené části. Kupující není oprávněn jednostranně zrušit objednávku.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pokud:
  1. vyjde před dodáním zboží kupujícímu najevo, že je vůči kupujícímu vedeno exekuční nebo insolvenční řízení nebo pokud se kupující dostane do prodlení se zaplacením jakéhokoliv dluhu vůči prodávajícímu;
  2. zboží mimo sklad nebude dostupné do 14 dní od uzavření kupní smlouvy, v případě nedostupnosti pouze části zboží je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze co do této části;
  3. kupující nepřevezme zásilku zboží v místě určení nebo na takové místo nebude možné zásilku zboží doručit nebo se zásilka zboží vrátí prodávajícímu v důsledku neuhrazení doběrečného;
  4. místo určení zboží bude mimo území České nebo Slovenské republiky.
 1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pokud:

     a. prodávající nedodá zboží ani do 14 dnů od sjednaného termínu dodání;

     b. prodávající sdělí, že zboží skladem není dostupné nebo, že zboží mimo sklad nebude dodáno do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy;

     c. v případě výskytu vady zboží, za kterou odpovídá prodávající, pokud tomuto předal vadné zboží.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 1. Koupě zboží neopravňuje kupujícího k výkonu jakýchkoliv práv z duševního či průmyslového vlastnictví vztahujících se ke zboží ani k užívání log, obchodních značek nebo jiných označení užívaných prodávajícím nebo jeho dodavateli.

 

 1. Prodávající neodpovídá za ušlý zisk nebo nemajetkovou újmu způsobenou vadou zboží, poškozením zboží v důsledku nedostatečného obalu nebo pozdního dodání zboží. Kupující není bez souhlasu prodávajícího oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám prodávajícího ani tyto postoupit na další osobu.

 

 1. Prodávající má právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek s tím, že tato změna je účinná vůči kupujícímu okamžikem zveřejnění nového znění a vztahuje se na všechny kupní smlouvy poté uzavřené.

 

 1. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Vylučuje se použití obchodních podmínek kupujícího na koupi zboží, a to i v rozsahu, ve kterém nejsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

 

V Praze dne 14.4.2021

 

MEZ Crafts Czech Republic s.r.o.

Roman Maslen, jednatel

Táto webová stránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Preferencie
Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.